ޑޭޒީމާ މަލަސް – 76

Download (PDF, 806KB)

ޝާއިރުކުރީ 2003

2 ކޮމެންޓު »

  1. އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ފާއިޒާގެ މި އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު ގެނެސްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކާމައި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.

    މުޙައްމަދު ޒަޔާން ޢަބްދުﷲ — 05/04/2011

  2. އާމިނަތު ފާއިޒާ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިން އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނާނޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އަދި އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ގެ ހަނދާންތައް އެކަމަނާގެ ލިޔުންތަކުގެ ޒަރީއާއިން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އަބަދުމެ އާވެ އާވެ ހުންނާނޭކަމާއި ކަށަވަރު ކަމެކެވެ. މި ވެބްސައިޓްއަކީ މިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ އިތުރު ވަސީލަތެކެވެ. އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

    އާމިނަތު — 05/04/2011

ކޮމެންޓު